Μελέτη πυρασφάλειας 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας και την διαδικασία στην πυροσβεστική υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας 

καταστηματα 
Εκπαιδευτηρια
γυμναστηρια
ξενοδοχεια
βιομηχανιεσ
αποθηκεσ
συνεργεια αυτοκινητων
ιατρεια – φαρμακεια

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει μελέτη πυρασφάλειας ανεξάρτητα αν απαιτείται πιστοποιητικό η όχι.


  • Αυτοψία χώρου
  • Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
  • Θεώρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία
  • Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Μελέτη Πυρασφάλειας

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32) “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδομικήτους άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988. Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς:

• στην παθητική πυροπροστασία

• στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια. Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.


Από την στιγμή που υπάρχει θεωρημένη μελέτη πυρασφάλειας ( είτε καινούργια , είτε υπάρχουσα ) , χρειάζεται η αυτή η μελέτη να υλοποιηθεί . Δηλαδή , όποια μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιγράφονται σε αυτή να υπάρχουν και στην πράξη . Οι πυροσβεστήρες να αγοραστούν , οι φωλιές και τα φωτιστικά ασφαλείας να εγκατασταθούν και οποιαδήποτε άλλα μέτρα να κατασκευαστούν .

Αν υπάρχει ήδη μελέτη πυρασφάλειας θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέτρα πυρασφάλειας που περιγράφονται σε αυτή έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σωστά .

Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν συμβιβασμοί σε αυτό το σημείο , γιατί πρώτο και κύριο όλα αυτά αφορούν την ασφάλεια της επιχείρησης και των πελατών μας , ενώ επιπρόσθετα η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει συχνούς , έκτακτους και αυστηρούς ελέγχους

 εκτός από την εκπόνηση της μελέτης πυρασφάλειας μπορεί να αναλάβει σε δεύτερη φάση είτε την πλήρη κατασκευή του εκάστοτε συστήματος πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης, προσφέροντας παράλληλα το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού κατάσβεσης ή πυρανίχνευσης καθώς και όλες τις εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του είτε την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων