Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου ΔΕΗ με την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στην Θεσσαλονίκη

Ο έλεγχος και η έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου απαιτείται κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και κάθε 7 χρόνια ανάλογα με τον επαγγελματικό χώρο


  • Επανασύνδεση
  • Νέα σύνδεση
  • Αλλαγή πάροχου
  • Αλλαγή ονόματος
  • Αλλαγή χρήσης χώρου

Διαδικασία έκδοσης ηλεκτρολογικού σχεδίου και υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη

  • Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
  • Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής ( αν δεν υπάρχει στον πίνακα )
  • 1-3 εργάσιμες για την ηλεκτρολογικού σχεδίου και υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη

Έλεγχος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Σκοπός του ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι να εντοπιστούν δυνητικά επικίνδυνες ηλεκτρικές καταστάσεις.Εφόσον εντοπισθούν θα πρέπει διορθωθούν έτσι ώστε να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικο.Θα πρέπει η εσωτερική εγκατάσταση να πληρεί την ηλεκτρική ασφάλεια των χρηστών.Ο έλεγχος θα πρέπει να διεξαχθεί από έναν ειδικό που έχει καλή κατανόηση των διαφόρων προτύπων,της νομοθεσίας και είναι έμπειρος στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτά τα πρότυπα και οι νόμοι μπορούν, με βάση τον ηλεκτρολόγο που διενεργεί τον έλεγχο, να είναι υποκειμενικοί στην ερμηνεία και την κατάσταση του νόμου.Δεδομένου του ότι παρά πολλές κατασκευές σε κατοικίες αλλά και καταστήματα είναι παλιές, θα πρέπει να ελέγχονται όπως ορίζει η νομοθεσία. Στις κατασκευές πρέπει να πιστοποιούνται οι υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ανακαινίζονται όπου και όταν απαιτείται.

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

Είναι απαιτούμενο πλέον για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα οικοδομή αλλά και να γίνει η αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες ή εγκαταστάσεις. κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκατάστατη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί.Και σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες . Ηλεκτρολογικό σχέδιο