Άδεια Δόμησης 

Άδεια δόμησης απαιτείται στις εξής περιπτώσεις 

  • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους
  • Κατεδάφιση κατασκευών
  • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης
  • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
  • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση
Οι μελέτες που συντάσσονται για την άδεια δόμησης είναι

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Το οποίο στην ουσία αποτελεί μία αποτύπωση του οικοπέδου όπου θα κατασκευαστεί το δόμημα καθώς και της περιοχής γύρω από αυτό. Στο τοπογραφικό διάγραμμα περιγράφεται η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του χώρου (με απλά λόγια εάν επιτρέπεται να ανεγερθεί κάτι σε αυτό), καθώς και οι όροι δόμησης της περιοχής.

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η οποία περιλαμβάνει σχέδια των όψεων της κατασκευής, των κατόψεων των χώρων, αρχιτεκτονικές τομές της κατασκευής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αλλά και το διάγραμμα κάλυψης στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα πραγματοποιούμενα πολεοδομικά μεγέθη, εν συγκρίσει με τα μέγιστα επιτρεπτά της περιοχής (Όροι Δόμησης). Με απλά λόγια, Πραγματοποιούμενα Μεγέθη < Μέγιστα Επιτρεπτά της Περιοχής.


Στατική μελέτη

Που περιλαμβάνει το είδος του Φέροντος Οργανισμού (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία, δομική ξυλεία), τη διάταξη, τις θέσεις, το πλήθος και τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων μίας κατασκευής (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοιχώματα, θεμέλια), καθώς και τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια μόνιμων φορτίσεων αλλά και σεισμικών δράσεων. Η Στατική Μελέτη πραγματοποιείται ως επί το πλείστον με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ακολουθώντας αυστηρά συγκεκριμένο πλαίσιο και κώδικα σχεδιασμού των κατασκευών. Η Στατική Μελέτη περιλαμβάνει σχέδια με τις θέσεις και τους οπλισμούς των φερόντων δομικών στοιχείων (ξυλότυποι), κατασκευαστικές λεπτομέρειες, καθώς και το τεύχος με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν.

Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και λοιπές

Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις θέσεις και τις διαστάσεις των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης της κατασκευής, τη μελέτη των συστημάτων θέρμανσης (λ.χ. μελέτη φυσικού αερίου), τη μελέτη του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει), της πυροπροστασίας (παθητικής ή/και ενεργητικής), των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αλλά και της ενεργειακής απόδοσης (θερμομόνωσης) της κατασκευής. Η κάθε Η/Μ μελέτη περιλαμβάνει κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια με τη διάταξη των οδεύσεων και εγκαταστάσεων αλλά και το τεύχος υπολογισμών.